ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θεμελιώδης αρχή της εταιρείας «Σ.ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΑΕ», είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με του πελάτες της. Το ΟΡΑΜΑ της είναι η εταιρεία να είναι  συνώνυμη της υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών και Προϊόντων, αποτελώντας την πρώτη επιλογή του πελάτη και παράλληλα η αναγνώριση της ευαισθησίας της απέναντι στα θέματα του Περιβάλλοντος.

Οι δραστηριότητες της «Σ.ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΑΕ», οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής (σκοπό) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος είναι:

 • Εμπορία εκσκαφέων και ανταλλακτικών εκσκαφέων.
 • Τεχνική Υποστήριξη, Ανακατασκευή και επισκευή εκσκαφέων.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται στην εξασφάλιση, οργάνωση και συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας έτσι ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας με σεβασμό στο Περιβάλλον, μέσω:

 • Της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO
 • Της εξασφάλισης των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μεθόδων για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Της συνεχούς και διαρκούς αναβάθμισης της τεχνογνωσίας και της ποιότητας του εξοπλισμού μας.
 • Της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε.
 • Της προσπάθειας ελαχιστοποίησης του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διεργασιών μας συμπεριλαμβανομένων και των προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις.
 • Της δέσμευσης για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ολικής Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Ακολουθώντας  τη στρατηγική μας  δεσμευόμαστε:

 • Στην διαρκή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας.
 • Στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
 • Στη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.
 • Στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος.
 • Στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
 • Στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητες της εταιρεία αλλά και των συνεργατών – προμηθευτών της.
 • Στη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις όπως: τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ποιότητας που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων και αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν τις δραστηριότητές της και στην ανάπτυξη διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Ειδικότερα η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

 • Διαχείριση των δημιουργούμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 • Διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται, ανασκοπείται περιοδικά και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

Για την ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ Α.Ε

Σ. Κυζιρίδης 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors